De basisschool is een stukje van je leven, voor de kinderen, maar ook voor de ouders en/of verzorgers. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de school. Dat is een groot deel van één van de belangrijkste perioden van een kinderleven. Een basisschool kiest u dan ook met zorg. 
 
 
Waar onze school voor staat   
 
Kindcentrum Stadskwartier is een open christelijke basisschool. Dat betekent dat het verschil in geloofsovertuiging ondergeschikt is aan het omgaan met elkaar. Dit houdt in, dat er binnen onze school plaats is voor diverse geloofsovertuigingen, zoals die bestaan binnen de huidige samenleving. Kortom, iedereen is bij ons welkom. We gaan er wel vanuit dat iedere ouder die zijn of haar kind bij ons aanmeldt, instemt met de grondslag van de school en deze respecteert. Het christelijk geloof, verwoord in de Bijbel, vinden wij een waardevolle inspiratiebron voor jonge mensen op weg naar volwassenheid.
We openen en eindigen de dag met een lied of gebed, vieren de christelijke feesten en nemen deel aan de (voorbereiding) van de jaarlijkse kerk- en schooldienst. Er is in alle klassen een kinderbijbel en een standaard Bijbel aanwezig.
Wij gebruiken de methode Trefwoord. Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming. Kijk voor meer uitleg over Trefwoord aan het eind van deze gids bij het kopje ‘Diversen A-B-C’
 
School is meer dan het gebouw, meer dan de lesstof die overgedragen wordt, meer dan de meesters en de juffen, meer dan halende en brengende ouders, meer dan aanwezige kinderen.
Kindcentrum Stadskwartier is een gemeenschap van mensen met voor iedereen een eigen rol daarin (leerkracht, ouder, leerling etc.) en met elk een eigen ervaring.
Door de schoolgaande kinderen ontmoeten we elkaar, hebben we een onderlinge relatie.
 
Modern onderwijs, onderwijs in monumentale panden
Het Stadskwartier is een basisschool in het centrum van Meppel. In twee monumentale panden krijgen ruim driehonderd kinderen modern onderwijs. Het is een fijne plek waar kinderen groeien, spelen en leren op een manier die aansluit bij hun ontwikkeling. We spelen in op wat elk kind nodig heeft in het eigen leerproces, geven ruimte aan de ontwikkeling van hun talenten en leren hen aan de hand van de Kanjertraining vaardigheden om goed met zichzelf en anderen om te gaan.
 
Missie
Wij geloven dat we kinderen kunnen leren zichzelf te ontwikkelen.
 
Visie
Goed onderwijs kun je alleen geven aan kinderen die met plezier naar school gaan.
De sfeer op school moet daarom goed zijn en de kinderen moeten zich veilig en geborgen weten.
Op onze school krijgt ieder kind les en aandacht op gewenst niveau, gericht op de persoonlijke leerdoelen. Hierdoor komt het kind tot optimale ontwikkeling. Door steeds

meer in te spelen op wat elk kind nodig heeft in het eigen leerproces, gaan we op weg naar meer gepersonaliseerd onderwijs. Dit vraagt differentiatie en maatwerk. We geloven die differentiatie het beste te kunnen bieden door het werken in basisgroepen.
 
Hoe geven wij onze missie en visie vorm?
 
Op het Stadskwartier werken we in basisgroepen
Een basisgroep bestaat uit twee of drie groepen die samenwerken onder twee of drie leerkrachten. Ze maken daarbij gebruik van een ruim lokaal en van nevenruimtes. Dit kan ook groep overstijgend zijn, bijvoorbeeld dat kinderen en leerkrachten van verschillende leerjaren samenwerken.
Waar geen mogelijkheden zijn om op deze manier in één ruimte te werken, kijken we naar andere vormen van samenwerking.
Door de samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten, maken we ruimte voor omgaan met verschillen tussen kinderen (differentiëren) en kunnen we het onderwijs persoonlijker maken. We kunnen hierdoor beter inspelen op wat elk kind nodig heeft in het eigen leerproces: de route naar meer gepersonaliseerd onderwijs.
Daarnaast hebben we binnen de groepen een leeromgeving gecreëerd waarbij kinderen kunnen kiezen in wat voor zone (ruimte) ze willen leren; een stille zone, een instructie zone of een samenwerkend leer zone waarbij je zelf mag bepalen hoe je het beste leert. Dat kan al fietsend of liggend op een kleed zijn. Wij geloven dat je tot leren komt in een leeromgeving die motiverend werkt. Wij gaan daarvoor, omdat ieder kind het beste onderwijs verdient.
 
School in beweging: toekomstgericht
Alles wat we dagelijks op school doen is gericht op de toekomst van de kinderen. Ze verschillen onderling door hun eigen persoonlijkheid, talenten, interesses en manier van leren. Dat betekent ook dat ze verschillende behoeften hebben om zich goed te ontwikkelen. Ons onderwijs sluit daarbij aan en beweegt mee, zodat alle kinderen optimaal tot ontplooiing kunnen komen.
De wereld verandert snel, ook door de technologische ontwikkelingen en internationalisering. Informatie is overal en altijd beschikbaar. Hierdoor worden andere en nieuwe vaardigheden (de zgn. 21st Century Skills, 21ste -eeuwse vaardigheden) steeds belangrijker. Het gaat dan o.a. om samenwerken, communicatie, omgaan met informatietechnologie, kritisch denken en zelfsturing. Als school gaan we mee met de ontwikkelingen en zoeken we steeds weer naar mogelijkheden om dit in ons onderwijs te verweven.
 
Samen leren
Kinderen zijn onderdeel van een groter geheel. We leren hen daarom ook met verschillende rollen en verantwoordelijkheden om te gaan. Dat doen we onder andere in groep overstijgende werkvormen, waarin kinderen van verschillende leeftijden samenwerken op gelijk of verschillend niveau. Kinderen kunnen ook elkaar helpen of elkaar iets leren. Kinderen uit hogere groepen kunnen kinderen uit groep 3 bijvoorbeeld helpen met lezen.
 

De praktijk: binnen het team werken wij met leerteams, projectleiders en een adviesgroep
Het doel van de leerteams is om onderzoek te doen naar wat het beste werkt in de klas.
De projectleiders begeleiden dit proces.
Het doel van de adviesgroep is om advies te geven aan de leerteams. In de adviesgroep zijn 4 leerkrachten en de directie vertegenwoordigd.

Aan de slag aan de hand van de onderzoekcyclus van het lectoraat
1. Ambitie ontwikkelen
2. Informatie verzamelen
3. Informatie interpreteren
4. Consequenties verbinden
5. Actie uitvoeren
6. Product en proces evalueren 

Contact
Kindcentrum Stadskwartier
Catharinastraat 7, 9 en 13
7941 JD Meppel 
directeur: 
Corine Admiraal
0522-251076
directie@kcstadskwartier.nl